Privacy-en cookiebeleid

Algemeen

Ostend BMX Club hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Ostend BMX Club houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR, Verordening EU 2016/679).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen

Als OSTEND BMX CLUB zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

OSTEND BMX CLUB
contact@ostendbmxclub.be
Koebrugstraat 26a
8400 Oostende

Aan wie is deze privacyverklaring gericht ?

Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze huidige en vroegere leden, deelnemers aan activiteiten of opleidingen, sympathisanten en sponsors.

Waarom verwerken wij welke persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door OSTEND BMX CLUB verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden.

 • Het voeren van ledenadministratie en dienstverlening aan leden (uitvoering overeenkomst)
 • Het versturen van informatie over onze activiteiten, nieuwsbrieven en uitnodigingen (gerechtvaardigd belang)
 • Het organiseren van ledenvergaderingen en opleidingen: aanwezigheidslijsten (uitvoering overeenkomst)
 • Het organiseren van opleidingen: aanwezigheidslijsten (uitvoering overeenkomst) en contactgegevens (gerechtvaardigd belang)
 • Het deelnemen aan trainingen en andere sportieve evenementen: sportieve administratie (gerechtvaardigd belang)
 • Organiseren van niet-sportgerelateerde activiteiten (uitvoering overeenkomst)
 • Promotie, PR en communicatie waaronder: het beheren van social media en website d.m.v. het publiceren van sfeerfoto’s (gerechtvaardigd belang), het beheren van social media en website d.m.v. gerichte foto’s (toestemming), het beheren van de website (gerechtvaardigd belang)

Welke gegevens verwerken we?

Wij kunnen  de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen  :

 • Identificatiegegevens : naam, voornaam
 • Privé-contactgegevens : telefoonnummer, e-mail, adres
 • Persoonlijke kenmerken : geboortedatum, nationaliteit
 • Financiële bijzonderheden (o.a. betaling voor lidgeld, activiteiten, kledij)
 • Opleiding en vorming
 • Sportieve gegevens (categorie, aanwezigheden)
 • Beeldmateriaal (foto’s, video’s, opnames, …)

We verzamelen enkel persoonsgegevens die je zelf aan ons meedeelt op verschillende manieren (o.a. inschrijvingsformulieren, invul- en contactformulieren op onze website, persoonlijk/telefonisch/e-mail contact, …).  Wij verzamelen geen persoonsgegevens via derden, met uitzondering van de informatie ontvangen van de aangesloten verenigingen/clubs of federaties.

Er wordt geen enkele categorie van personen onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

Cookies

Welke cookies gebruikt deze website?

Deze website gebruikt cookies. Dit kunnen zowel functionele cookies als third-party tracking cookies zijn om het doelpubliek van deze website beter te kunnen begrijpen.

Door het bezoek aan deze website geef je toestemming om deze cookies te gebruiken. In je browserinstellingen kun je het gebruik van cookies naar eigen voorkeur beperken. Dit kan het gedrag of de ervaring van de website mogelijks beïnvloeden.

Bij het eerste bezoek aan deze website krijg je ook de mogelijkheid om de niet-functionele cookies uit te schakelen.

Ingebedde inhoud van andere websites

De artikelen op deze website kunnen ingebedde inhoud bevatten (bvb. youtube-video’s, afbeeldingen, social media posts, …). Ingebedde inhoud van andere websites gedragen zich exact hetzelfde alsof je de website zelf zou bezoeken.

Deze websites kunnen gegevens verzamelen over jou, cookies of third-party tracking gebruiken en je interactie met die ingebedde content monitoren.

Analytics

Google Analytics registreert je bezoek op deze website. Deze verzamelt gegevens over het gebruik van de website tijdens je bezoek. Dit met als doel om de website te kunnen verbeteren en het gebruik ervan te onderzoeken. Deze gegevens kunnen niet rechtstreeks gelinkt worden aan je persoon.

Verstrekking van gegevens aan derden-verwerkers

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor:

 • het opslaan en verwerken van gegevens in de Cloud (via een Cloud Service Provider)
 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting, mailhosting);
 • het verzorgen van de (financiële) administratie
 • het verzekeren van onze leden, deelnemers en vrijwilligers
 • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere verwerkers (externe dienstverleners) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten of waarvan dezelfde bepalingen zijn overgenomen in de contractvoorwaarden.

Met deze beide partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Verstrekking van gegevens aan derden-ontvangers

Wij delen persoonsgegevens met de volgende externe partijen, enkel indien noodzakelijk,

 • Verbonden organisaties die deel uitmaken van het ecosysteem van de sportfederatie (de federatie zelf, de andere vriendenkringen)
 • Subsidiërende overheden
 • Partners waarmee we in samenwerking activiteiten organiseren (activiteiten die met twee of meer organisaties zijn uitgewerkt en waarvoor deelnemerslijsten worden uitgewisseld)
 • De sportfederatie, zijnde Cycling Vlaanderen.

Met deze partijen (derden-ontvangers) maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen en ervoor te zorgen dat je gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij je persoonsgegevens aan derde partijen.

Wij geven je contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft.  Deze toestemming kan te allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte

Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18  jaar indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Hierbij kunnen volgende gegevens van de ouders worden verwerkt : identificatiegegevens en privé-contactgegevens (voor ouderlijke toestemming)

Bewaartermijn

OSTEND BMX CLUB  bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met inachtname van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op gebied van boekhouding).  Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen.

OSTEND BMX CLUB  verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan maximaal 5 jaar na het beëindiging van het lidmaatschap.

Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Alle personen die namens OSTEND BMX CLUB van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een wachtwoordbeleid op al onze systemen, die de persoonsgegevens verwerken.
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • We testen en evalueren op geregelde tijdstippen onze maatregelen, en stellen bij indien nodig;
 • Onze bestuursleden zijn allen op de hoogte over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Aan deze bestuursleden wordt toegang verleend tot je gegevens voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.

Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op jou betrekking hebben.

Je hebt recht op verbetering en aanvulling wanneer je gegevens onjuist of onvolledig zijn.

Je hebt het recht op het gegevenswissing (verwijdering) van de persoonsgegevens  die we van jou ontvangen hebben, en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij behouden ons wel het recht om te bepalen of je verzoek gerechtvaardigd is, en om in het uiterste geval, het lidmaatschap te beëindigen.

Je hebt het recht op beperking van gegevensverwerking : indien je bezwaar hebt tegen de verwerking van bepaalde gegevens, zoals bijvoorbeeld bepaalde foto’s, kan je vragen om deze verwerking te stoppen. Wij zullen steeds bekijken om aan deze vraag te voldoen, en (in het voorbeeld) de foto’s te verwijderen.

Tevens kun je bezwaar (verzet) maken tegen de manier waarop bepaalde persoonsgegevens van je verwerkt worden.  Zo heb je het recht je te verzetten tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden (via uitschrijfmogelijkheden in e-mails)

Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij.

Via het adres bovenaan deze privacyverklaring kan je ons contacteren om je rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor je vraag.

Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren).

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens of over de uitoefening van je rechten dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen, via de gegevens bovenaan deze verklaring.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Commission@privacycommission.be

Wijzigingen aan onze privacyverklaring

OSTEND BMX CLUB  kan van tijd tot tijd deze privacyverklaring steeds aanpassen.  De laatste wijziging gebeurde op 23/05/2022.

Contacteer ons

Secretariaat

Koebrugstraat 26a
8400 Oostende

contact@ostendbmxclub.be

BTW BE 0820 381 755

BMX Track Oostende

Sportpark De Schorre
8400 Oostende

 

Pumptrack Middelkerke

Westendelaan 71
8430 Middelkerke